Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mooqe B.V.
 • Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met de Leverancier.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant betreffende het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van
 • Software, alsmede de levering van alle overige overeengekomen diensten door de Leverancier aan de Klant.
 • Software: de software van de Leverancier die via internet aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, zonder dat aan de Klant een fysieke
 • drager met die software wordt verstrekt (“software as a service” of “saas”).
 • Modules: delen van de Software die niet standaard aan de Klant ter beschikking worden gesteld, maar aanvullend kunnen worden afgenomen.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Leverancier en op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en de klant, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • Indien de Klant in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar zijn algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail verstaan.

3. Offertes en Overeenkomst

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de Leverancier in de offerte aan de Klant uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 • De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant, tenzij de Leverancier onverwijld na acceptatie de offerte herroept. Indien in de acceptatie door de Klant voorbehouden of wijzigingen staan vermeld, komt de Overeenkomst pas tot stand nadat de Leverancier de Klant schriftelijk heeft aangegeven in te stemmen met deze voorbehouden of wijzigingen.

4. Informatie

De Klant dient alle door de Leverancier verlangde gegevens en informatie tijdig en op de door de Leverancier te bepalen wijze en in een door de Leverancier te bepalen vorm te verstrekken.

5. Dienstverlening

 • De Leverancier zal de Klant toegang verlenen tot de Software en overeengekomen Modules onder de voorwaarden zoals beschreven in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Alle diensten en werkzaamheden van de Leverancier vinden plaats op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De Software en Modules zijn een standaardproduct en beschikbaar voor de Klant op “as is” basis, zonder dat er speciale aanpassingen op plaats vinden om tegemoet te komen aan specifieke eisen van de Klant. De Leverancier is niet verplicht om bepaalde functies of functionaliteiten specifiek voor de Klant te onderhouden, wijzigen of toe te voegen. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om de Software of Modules te wijzigen indien zij dit wenselijk acht.
 • Zoals nader is bepaald in artikel 11, garandeert de Leverancier niet dat de Software en/of de Modules te allen tijde beschikbaar zullen zijn of beschikbaar zullen zijn zonder storingen (zoals bugs) of zonder onderbrekingen functioneren. De Software en/of de Modules kunnen onderworpen zijn aan ongeplande downtime en/of onverwachte onderbrekingen, bijvoorbeeld als gevolg van een interne of externe storing.
 • De Leverancier is niet aansprakelijk voor storingen, verstoring of verlies van prestaties.
 • Afspraken over eventuele serviceniveaus (SLA) worden schriftelijk met de Klant overeengekomen.
 • De Leverancier is onder geen enkele omstandigheid verplicht om de Klant de Software en/of de Modules op een fysieke drager ter beschikking te stellen.
 • Ingeval er specifiek voor de Klant werkzaamheden zijn ingepland, dan kan de Klant deze werkzaamheden annuleren door tenminste 10 dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier via info@mooqe.nl en kan tevens per telefoon worden gedaan door te bellen naar +31 76 7002480. Indien de Klant de ingeplande werkzaamheden te laat annuleert, brengt de Leverancier kosten in rekening gelijk aan het bedrag dat de Leverancier aan de Klant gefactureerd zou hebben voor de ingeplande werkzaamheden.

6. Gebruik

De Klant is verantwoordelijk voor de eigen faciliteiten die nodig zijn voor het gebruiken en de toegang tot de Software en/of de Modules, zoals een computer, data- of enige andere vorm van telecommunicatiefaciliteiten, zoals internet, en om ervoor te zorgen dat deze volledig en tijdig voor haar beschikbaar is. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor verliezen of kosten die voortvloeien uit transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn hiervan. De Leverancier is ook niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van de faciliteiten en/of infrastructuur van de Klant of dat van derden die betrokken zijn namens de Klant.

7. Ondersteuning, back-up, onderhoud en updates

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten de diensten van de Leverancier aan de Klant geen ondersteuning.
 • De Leverancier draagt zorg voor een back-up van de Software en/of de Modules van tijd tot tijd. De back-up wordt enkele dagen bewaard .
 • De Klant blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de voor hem geldende administratie- en bewaarverplichtingen van gegevens of informatie, alsook voor (het afhandelen van) eventuele fouten bij het importeren van gegevens of informatie.
 • De Leverancier kan de toegang van de Klant tot de Software en/of de Modules geheel of gedeeltelijk opschorten voor het uitvoeren van onderhoud, bijvoorbeeld preventief, correctief of adaptief onderhoud, alsook voor het doorvoeren van updates. De Leverancier zal de Klant op de hoogte brengen voordat de toegang van de Klant tot de Software en/of de Modules wegens onderhoud of het doorvoeren van een update wordt opgeschort. De Leverancier is onder geen beding verplicht om de Klant enige financiële compensatie te betalen vanwege de opschorting van de toegang tot de Software en/of de Modules voor het uitvoeren van onderhoud of updates.
 • In geval onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben op de Klant, dan zullen deze werkzaamheden door de Klant dienen te worden vergoed volgens de geldende tarieven van de Leverancier. De Leverancier zal dergelijke werkzaamheden voorafgaand aan de Klant voorleggen.

8. Duur

 • Partijen sluiten de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Is niets overeengekomen over de duur, dan heeft de Overeenkomst een looptijd voor onbepaalde tijd.
 • Heeft de Overeenkomst een looptijd voor onbepaalde tijd, dan kan deze door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van zes (6) maanden in acht wordt genomen.
 • Heeft de Overeenkomst een looptijd voor bepaalde tijd, dan kan deze niet tussentijds worden opgezegd. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na afloop van de duur. Indien een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is afgesloten (stilzwijgend) wordt verlengd, wordt deze onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij partijen daarvan schriftelijk afwijken.
 • De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevens die de Klant op de omgeving plaatst. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is om de inhoud en de gegevens te gebruiken en dat het gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Klant vrijwaart de Leverancier voor eventuele schade, claims met betrekking tot het niet nakomen van deze garantieverplichting.

9. Wijziging en meerwerk

Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

10. Tarief en betaling

 • De Klant is het overeengekomen tarief verschuldigd aan de Leverancier. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief btw. De
 • Leverancier zal de Klant een gespecificeerde factuur sturen met het verschuldigde bedrag.
 • De Klant zal facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan de Leverancier voldoen op de door de Leverancier aangegeven bankrekening.
 • Indien de Klant van oordeel is dat een factuur niet correct is, dient de Klant dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier bekend te maken. Bij onenigheid over urenregistratie prevaleert de administratie van de Leverancier. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

11. Garantie

 • Vanwege de generieke opzet van de Software en/of de Modules (als standaardproduct) garandeert de Leverancier niet dat de Software en/of de Modules geschikt zullen zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Klant.
 • De Leverancier garandeert niet dat de Software en/of de Modules te allen tijde beschikbaar zijn voor de Klant en/of vrij is van defecten en functioneert zonder onderbrekingen of zonder enige storing (zoals bugs). In voorkomend geval kan de Leverancier het vaststellen van defecten uitstellen tot een nieuwe versie van de Software en/of de Modules in gebruik wordt genomen. De Leverancier garandeert niet dat gebreken in de Software en/of de Modules worden verholpen. De Leverancier heeft het recht om tijdelijke oplossingen te installeren.
 • De Software en/of de Modules bevatten mogelijk interfaces met of verwijzingen naar faciliteiten of websites van derden. De Leverancier heeft geen controle over of invloed op deze faciliteiten of websites en garandeert niet de werking ervan.

12. Geheimhouding en privacy

Partijen zullen zich over en weer tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan de informatie die door een partij specifiek, door het aanbrengen van een duidelijk opschrift of andere aanduiding, wordt aangemerkt als vertrouwelijk of informatie die van zodanige aard is dat de ontvangende partij in redelijkheid moet kunnen begrijpen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft.

13. Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de op grond van de Overeenkomst of anderszins aan de Klant ter beschikking gestelde Software, Modules, programma’s (zowel standaard als eventueel maatwerk), bestanden, documenten, ontwerpen, etc. berusten uitsluitend bij de Leverancier.
 • Het is de Klant niet toegestaan om de Software, de Modules of delen ervan te kopiëren, te reproduceren, te wijzigingen of publiceren.
 • De Klant heeft uitsluitend een gebruiksrecht, welke niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar is.
 • De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de levering aan de Leverancier van gegevensbestanden of andere materialen die bedoeld zijn voor gebruik in de Software en/of de Modules. De Klant zal de Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op het standpunt dat een dergelijk gebruik een inbreuk vormt op enig recht van een derde.
 • De Klant geeft de Leverancier toestemming om zijn handelsmerken, merken, bedrijfsnaam, domeinnaam, logo’s en andere inhoud, zoals afbeeldingen, te gebruiken voor het normale functioneren van de Software en/of de Modules of andere dienstverlening. De Klant garandeert dat hiermee geen rechten van derden zullen worden geschonden. De Klant komt met de Leverancier overeen de Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, aansprakelijkheid, schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van handelsmerken, merken, bedrijfsnaam, domeinnaam, logo’s en andere inhoud van de Klant.

14. Ontbinding en opzegging

 • De Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement of beslaglegging ten laste van de Klant, is de Leverancier bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

15. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op de Leverancier rustende verplichtingen uit de Overeenkomst of anderszins, of op grond van enige andere rechtsgrond, is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade.
 • De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade vanwege het gebruik van materialen en programmatuur van derden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant of van derden, vernietiging, aantasting of verlies van documenten en gegevens.
 • De aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van het voorgaande lid of anderszins is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag dat door de Leverancier bij de Klant in rekening is gebracht, te rekenen over een periode van 6 maanden voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid. In aanvulling op het voornoemde geldt dat de aansprakelijkheid van de Leverancier verder is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft. De Leverancier heeft een verzekering afgesloten met dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid. De Klant kan desgewenst bij de Leverancier informeren naar de omvang van de dekking. De beperking komt te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Leverancier.

16. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, inclusief garanties, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

17. Overdracht

Het is de Klant niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle betrekkingen tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing